Gezondheid - Overheid, Gemeentes en GGD

Overheid
De overheid laat zich adviseren door de Nederlandse Gezondheidsraad. De commissie Elektromagnetische (EM) Velden hanteert het uitgangspunt dat -tenzij spijkerhard wordt bewezen dat niet ioniserende EM velden onveilig zijn- de toegepaste techniek veilig is. Volgens Lucas Reijnders, hoogleraar milieukunde, is men zeer tegen toepassing van het voorzorgsbeginsel in deze materie. "De regering: dat was minister Pronk destijds, heeft niet gekozen voor het voorzorgsbeginsel bij GSM-velden. Partijen moesten onbelemmerd hun gang kunnen gaan. Bedrijven hadden met betrekking tot UMTS-masten grote geldsommen betaald voor hun licenties en hadden ook nog de plicht het uit te rollen in een bepaalde tijd en dat kon door niets tegen gehouden worden. Een economisch perspectief".  Bron: Interview Facility Management Magazine met Lucas Reijnders

Overheidsbeleid gebaseerd op ontkenning van gezondheidsschade door EMV 2015, Leendert Vriens, Michiel Haas en Jan van Gils

Gemeenten volgen beleid overheid
De Zeeuwse gemeenten volgen allen het beleid van de Rijksoverheid die met providers en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een convenant hebben afgesloten. De burger staat hierin nagenoeg buiten spel. Er zijn in het land ook gemeenten die een eigen koers willen varen. De overheid heeft de voorlichting in handen gelegd van het Antennebureau, die door onder het ministerie van Economische zaken valt. In 2008 heeft de overheid ook het Kennisplatform Elektromagnetische Velden opgericht, welke kennisberichten opstelt.

Lokaal beleid en kleine antennes

Een recent (2018) overzicht van politieke ontwikkelingen in diverse gemeenten door juriste Martine Vriens. Overzicht

Raad van Europa adviseert stralingsnormen te herzien en voorzorgsprincipe strikter toe te passen. 
De Raad van Europa dringt er bij haar lidstaten op aan om de stralingsnormen te herzien en te verlagen en het voorzorgsprincipe strikter toe te passen. Het Europees Parlement heeft in 2009 een resolutie aangenomen:  Resolutie van het Europees Parlement van 2 april 2009 over gezondheidsrisico`s in verband met elektromagnetische velden (2008/2211(INI))

GGD en Bureau Gezondheid Milieu& Veiligheid ondersteunt gemeenten

De GGD Zeeland heeft geen eerstelijns medisch milieukunde, maar kan wel expertise inkopen van milieukundigen. De `eerstelijns` medisch milieukundigen onderhouden contacten over lokale milieuproblematiek met ambtenaren, bestuurders en bevolking van de gemeentes in hun werkgebied. Dit gebeurt veelal in verband met klachtenbehandeling, advisering en voorlichting. Gemeenten kunnen zich (tegen betaling) laten adviseren op het gebied van gezondheid en milieu door het Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid te Tilburg. Ook kan dit bureau langer lopend onderzoek uitvoeren. De GGD volgden tot eind 2016 overigens geen eigen koers en volgden de Nederlandse Gezondheidsraad. Nu is daar verandering in gekomen met de nieuwe GGD richtlijn voor EHS

Gedeputeerde Staten van Zeeland antwoorden op vragen van GroenLinks over Straling en Gezondheid (mei 2018) Antwoorden GS