vervolg Intro

Nadelige effecten voor gezondheid

Voortschrijdend onderzoek, inzicht en ervaringen wijzen ons op de risico`s van langdurige blootstelling aan deze apparatuur. Steeds meer wetenschappers en artsen waarschuwen dan ook voor nadelige effecten voor de volksgezondheid. Er is volop wetenschappelijke onderzoek dat aantoont dat zwakke velden reeds biologische effecten hebben die ziek maken. Dat betreft onderzoek naar het effect van elektromagnetische velden (EMV) op celniveau waaronder met name Reactieve Oxidatieve Celstress (ROC)

Erkenning en voorzorg

In Zweden, is elektrogevoeligheid inmiddels een officieel erkende beroepsziekte. Ook andere landen zoals Engeland, België, Liechtenstein, Oostenrijk, Frankrijk, Israel en Panama stellen in meer of mindere mate voorzorgsmaatregelen in om risicogroepen te beschermen. In folders en brochures wordt bijvoorbeeld op de risico`s gewezen van het gebruik van de mobiele telefoon. Verder wordt het gebruik van mobieltjes op basisscholen ernstig ontraden of zelfs verboden, evenals draadloze netwerken (WiFi) op scholen, universiteiten en bibliotheken. Strengere stralingslimieten worden ingesteld en plaatsing van zendmasten nabij scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen, etc wordt vermeden en in sommige gevallen verboden. Ouders en scholen worden gewaarschuwd voorzichtig te zijn in het gebruik van mobieltjes voor hun kinderen, aangezien de schedels van kinderen nog dun zijn en de hersenen nog in ontwikkeling.

Nederlandse overheid geeft geen prioriteit aan gezondheidseffecten

Het Rijk kiest vooral voor ontwikkeling van de kenniseconomie en geeft daarbij prioriteit aan mobiele toepassingen. Wat dit voor effecten heeft op de volksgezondheid lijkt vooralsnog geen prioriteit te hebben. Er worden veiligheidslimieten gehanteerd die alleen over de opwarmende effecten gaan. Deze limieten vastgesteld door ICNIRP zijn er om gedurende korte tijd overmatige opwarming van weefsel te voorkomen, maar bieden geen enkele bescherming tegen de ook optredende biologische effecten en risico`s voor de gezondheid op de lange termijn. Ook bij de komst van 5G zouden er geen nadelige effecten zijn, terwijl op geen enkele wijze deugdelijk wordt aangetoond dat deze techniek veilig is.

De EU wil inmiddels (2019) haar lidstaten verplichten tot invoering van een nieuwe telecommunicatiewet die 5G mogelijk moet maken. Zie hiervoor. EU dwingt nederland tot invoering van de 5g telecommunicatiewet

Biedt grondwet bescherming?

De risicovolle houding van de overheid laat zich moeilijk rijmen met 2 artikelen uit de grondwet:

Art 10, lid 1: "Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer".

Art 11: "Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam".