vervolg Intro

Nadelige effecten voor gezondheid

Voortschrijdend onderzoek, inzicht en ervaringen wijzen ons op de risico`s van langdurige blootstelling aan deze apparatuur. Steeds meer wetenschappers en artsen waarschuwen dan ook voor nadelige effecten voor de volksgezondheid.

Erkenning en voorzorg

In Zweden, is elektrogevoeligheid inmiddels een officieel erkende beroepsziekte. Ook andere landen zoals Engeland, België, Liechtenstein, Oostenrijk, Frankrijk, Israel en Panama stellen in meer of mindere mate voorzorgsmaatregelen in om risicogroepen te beschermen. In folders en brochures wordt bijvoorbeeld op de risico`s gewezen van het gebruik van de mobiele telefoon. Verder wordt het gebruik van mobieltjes op basischolen ernstig ontraden of zelfs verboden, evenals draadloze netwerken (WiFi) op scholen, universiteiten en bibliotheken. Strengere stralingslimieten worden ingesteld en plaatsing van zendmasten nabij scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen, etc wordt vermeden en in sommige gevallen verboden. Ouders en scholen worden gewaarschuwd voorzichtig te zijn in het gebruik van mobieltjes voor hun kinderen, aangezien de schedels van kinderen nog dun zijn en de hersenen nog in ontwikkeling.

Nederlandse overheid wacht af

Nederland lijkt de boot af te houden. Het Rijk kiest vooral voor ontwikkeling van de kenniseconomie en geeft daarbij prioriteit aan mobiele toepassingen. Wat dit voor effecten heeft op de volksgezondheid lijkt vooralsnog geen prioriteit te hebben. Er wordt geïnvesteerd in langlopende onderzoeken en zolang moeten we het doen met de vastgestelde veiligheidslimieten. Deze limieten zijn er om gedurende korte tijd overmatige opwarming te voorkomen, maar biedt geen enkele bescherming tegen de ook optredende biologische effecten en de risico`s voor de gezondheid op de lange termijn.

Biedt grondwet bescherming?

De risicovolle houding van de overheid laat zich moeilijk rijmen met 2 artikelen uit de grondwet:

Art 10, lid 1: "Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer".

Art 11: "Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam".

Link: Interview met hoogleraar Milieukunde Lucas Reijnders in het blad Facility Management Magazine, mei 2010